Zirk Bernardus Jansen b4c5d4 #60 se Nageslag

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
- bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Gertruida Johanna Francina Jansen, b4c5d4e5 #3407

Jan Abraham Fourie #390 en Gertruida Johanna Francina Jansen, b4c5d4e5 #3407
Erkenning aan Stander Jansen

Nie Europese Banier

TERUG