Cornelis Alwyn Johannes Jansen, b3c1d2e1f8g8 (#1298)

- bygevoed deur Simon Jansen, b3c1d2e7f7g8h2
dank en waardering aan Ds "Jannie" Johannes Christoffel Jansen b3c1d2e1f5g16

Cornelis Alwyn Johannes Jansen, b3c1d2e1f8g8 #1298

Corneels en Gertie se troue 1935


Corneels en Gertie se gesin 1957


Corneels en gertie huweliks herdenking


Corneels en Gertie se gesin 1985

Nie Europese Banier

TERUG